กฎหมายแรงงานต่างด้าว ที่เจ้านายควรรู้

กฎหมายแรงงานต่างด้าว ที่เจ้านายควรรู้

ในปัจจุบันนี้มีแรงงานต่างด้าวเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายอาชีพ ก่อนนายจ้างทั้งหลายจะจ้างแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงาน จะต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเสียก่อน สำหรับวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่างด้าวมาให้ได้อ่านกันแล้ว

ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่ต้องรู้

  • ห้ามรับบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตเด็ดขาด – สำหรับผู้ไม่ทำตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานหากแต่ต่อมาต้องการให้ย้ายไปทำงานที่อื่น – หรือ ต้องการให้ออกจากงานจะต้องแจ้งให้รับทราบภายใน 15 วัน โดนเริ่มนับแต่วันที่รับเข้ามาทำงาน , ย้าย หรือ ออกจากงาน สำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ระเบียบการณ์ของบุคคลต่างด้าว ซึ่งสามารถขอใบอนุญาตได้

  • มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือ ได้รับอนุญาตเข้ามาแบบชั่วคราว
  • ต้องไม่อยู่ในประเภทของนักท่องเที่ยวหรือไม่ใช้ผู้เดินทางผ่าน
  • มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ในการทำงานพร้อมแจ้งให้รับทราบ
  • ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต สติฟั่นเฟือน ไม่มีอาการทางจิตอันเป็นอันตราย
  • ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคเท้าช้าง หรือโรคอันเกิดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงต่างๆ
  • ต้องไม่เคยโทษจำคุกในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอใบอนุญาต

เหตุใดรัฐบาลกำหนดค่าปรับการจ้างแรงงานคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตอย่างรุนแรง

สำหรับเหตุผลที่รัฐบาลของประเทศไทย กำหนดค่าปรับนายจ้าง ซึ่งจ้างคนต่างด้าวแบบไร้ใบอนุญาตทำงานอย่างรุนแรงนั้น เพราะมีความหวังว่านายจ้างทั่วประเทศจะไม่กล้าจ้างคนต่างด้าวไร้ใบอนุญาต รัฐบาลไทยมีการอ้างอิงจากแนวคิดที่ว่า สำหรับเหตุผลที่นายจ้างเลือกจ้างคนต่างด้าวไร้ใบอนุญาตเข้ามาทำงาน เนื่องจากนายจ้างไม่ต้องการจ่ายต้นทุนต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าจ้างรวมทั้งสวัสดิการอันดำเนินไปตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน เป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อพระราชกำหนดมีผลใช้บังคับ ทำให้นายจ้างคัดค้านและไม่ยอมให้ความร่วมมือจนเกิดปัญหาตามมามากมาย

พ.ร.ก. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 ประเทศไทย

ในการแก้ไข พ.ร.ก. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 มีจุดประสงค์อย่างแน่วแน่ให้มีการใช้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งยังมีการกำหนดขั้นตอนควบคุม ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเข้มงวดในทุกๆขั้นตอน ตลอดจนยกเลิกเขตที่พักของแรงงานต่างด้าว โดยอนุญาตให้แรงงานทำงานรวมทั้งพักแห่งหนใดก็ได้ เพื่อให้เนื้อหามีการผสมผสานสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษย์ชน นอกจากนี้ห้ามนายจ้างเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากลูกจ้าง เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป เพราะถ้าเกิดการเอารัดเอาเปรียบขึ้นเมื่อไหร่ ก็จะกลายเป็นกระบวนค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องไร้มนุษย์ธรรม อีกทั้งยังการปรับปรุงโทษต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 101 ในอดีตมีการกำหนดโทษแรงงานต่างด้าวไร้ใบอนุญาตจากเดิม จำคุก 5 ปี ปรับ 2 หมื่น –  1 แสนบาท ยกเลิกโทษจำคุก เหลือเพียงปรับ 5 พัน -5 หมื่นบาทเท่านั้นซึ่งในกฎอื่นๆก็มีการปรับลดค่าปรับลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ถ้าพบว่าใครมีการกระทำผิดซ้ำก็จะพบกับบทลงโทษที่หนักขึ้น ด้วยการจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5 หมื่น -2 แสนบาท รวมทั้งห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว 3 ปี !! นอกจากนี้ส่วนสาระอันมีความสำคัญของ พ.ร.ก. พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งกฎหมายการบริหารทำงานของคนต่างด้าว ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ทั้งประเทศ นายจ้าง และลูกจ้าง รวมทั้งยังทำให้ประเทศชาติเกิดความปลอดภัยในการคัดกรองคนเข้ามาทำงาน ต้องเป็นบุคคลที่ต้องการเข้ามาทำงานจริงๆ