ทฤษฎกีารสร้างความรู้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Knowledge Creating) เน้นการสร้างนวัตกรรมโดยการสร้างกระบวนการเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Conversion) ระหว่างความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล(Tacit Knowledge) ในแบบจาลอง SECI (Socialization, Externalization, Combination and Internalization)