ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบวงคู่

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวงคู่ (Double-Loop Learning) อธิบายพฤติกรรมการยึดติดกับงานประจำ (Defensive Routine) ตอต้านการเรียนรู้ และเครื่องมือในการละลายพฤติกรรมเหล่านี้โดยใช้ดุลคัชนี (BalanceScorecard) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวงคู่ เป็นทฤษฎีเชิงพฤติกรรมองค์กรที่ยึดหลักการป้อนกลับ (Feedback)