ทฤษฎีองค์กรฐานสารสนเทศ

การจัดการความรู้ตามทฤษฎีนี้มุ่งเน้น (Focus) อยู่ 3 ประการประการแรกองค์กรตอ้งมุ่งพฒันาคนทางานใช้ความรู้หรือกลุ่มคนทา งานใช้ความรู้ที่หมั่นฝึกฝนทางงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of practice หรือ COP) ประการที่สององค์กรต้องมุ่งเน้นการสร้างวิธีการปฏิบัติงานที่ดี