เปิดประวัติ ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด คนที่ 14 ของไทย

เปิดประวัติ ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด คนที่ 14 ของไทย

ตำแหน่งอัยการสูงสุดเป็นตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเหล่าบรรดาพนักงานอัยการในสำนักงานอัยการสูงสุด หน้าที่หลักของอัยการก็คือเป็นทนายแผ่นดินหรือนักกฎหมายให้กับรัฐซึ่งรับผิดชอบดำเนินคดีอาญาในฐานะของรัฐ มีสิทธิ์มอบอำนาจให้กับพนักงานอัยการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้ ในอดีตตำแหน่งนี้ถูกเรียกว่า อธิบดีกรมอัยการ กระทั้งเมื่อปี 2534 ก็ได้ถูกสั่งให้แยกออกเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่ขึ้นสังกัดกับฝ่ายราชการใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เหตุผลก็เพื่อต้องการให้สร้างประสิทธิภาพอันสูงสุดแก่ประเทศ อิทธิพลด้านการเมืองจะไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ส่งผลให้ประชาชนเองก็ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น โดยอัยการสูงสุดที่ได้รับตำแหน่งคนแรกคือ ศ.ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ ซึ่งในขณะนั้นก็ดำรงเป็นอธิบดีกรมอัยการอยู่นั่นเอง คนต่อมาที่ได้รับตำแหน่งอัยการสูงสุดคือ นายโอภาส อรุณินท์ กระทั่งล่าสุดตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 14 คือ ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์

ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดคนที่ 14 ของไทยกับประวัติที่น่าสนใจ

ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2497 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เกียรตินิยม จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ กระทั่งได้สอบเข้ารับราชการอัยการก็ถือได้ว่าสามารถดำรงตำแหน่งของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมมีความเจริญก้าวหน้าในการดำรงตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่ราชการของตนเองออกมาให้ดีที่สุด ไมว่าจะเป็นการทำหน้าที่ในสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ, สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด จากนั้นก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารสำคัญปฏิบัติหน้าที่รองอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2258 จนล่าสุดก็ได้มีการประชุม สนช. วาระเร่งด่วนด้านความเห็นชอบตัวบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด มีการเสนอชื่อศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุม สนช. เพื่อให้พิจารณา การประชุมครั้งดังกล่าวมีสมาชิกเข้าร่รวมประชุมทั้งสิ้น 204 คน มีสมาชิกให้ความเห็นชอบทั้งหมด 198 ราย งดออกเสียง 5 ราย ไม่ลงคะแนนเสียง 1 ราย การเห็นชอบดังกล่าวไม่ปรากฏผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบทำให้ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ ได้รับความเห็นชอบจาก สนช, ให้ปรับขึ้นจากตำแหน่งรองอัยการสูงสุดขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 14 ของประเทศไทย

จากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของ ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ ต้องยอมรับว่าการก้าวขึ้นรับตำแหน่งอัยการสูงสุดถือเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นสมควรอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ ก็ได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการอัยการให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดก่อนเสนอเข้าที่ประชุม สนช. ก่อนแล้ว เพื่อให้ลงมติทำความเห็นชอบตามกฎหมายบัญญัติ