เปิดรายได้อาชีพสายกฎหมายในประเทศไทย

เปิดรายได้อาชีพสายกฎหมายในประเทศไทย

นักกฎหมาย หนึ่งในอาชีพแห่งความทรงเกียรติและความภาคภูมิใจ ด้วยความมีคุณสมบัติแห่งจิตวิญญาณแห่งกฎหมายบนพื้นฐานของความถูกต้องและความเป็นธรรมสำหรับประชาชนทุกฝ่าย นักกฎหมายหลายคนที่ทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมมักจะได้ยินคำนี้เสมอว่า Spirit of Law (เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย) ตำแหน่งหน้าที่ของนักกฎหมายมีมากมาย แต่ละตำแหน่งเองก็จะมีหน้าที่และเงินเดือนต่างกันไป

เปิดรายได้อาชีพด้านกฎหมายในประเทศไทย

  1. ทนายความ – คือผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล เป็นอาชีพที่มีคนนิยมทำกันมากเพราะเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ดีและเป็นอาชีพที่มีเกียรติโดยผู้ที่เป็นทนายความสามารถทำงานมีเงินเดือนประจำขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์ และประเภทของหน่วยงานที่ทำ รายได้ 8,500 – 100,000 บาท ตามงานที่ได้รับ
  2. ที่ปรึกษากฎหมาย –เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงาน ห้างร้าน ธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพราะในปัจจุบันมีข้อพิพาทเกี่ยวกับด้านธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อาชีพนี้จะทำงานในตำแหน่งของบริษัท เดือนละ 50,000 – 100,000 บาท
  3. อัยการ – คือ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของรัฐ มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ตรวจสอบถ่วงดุลทั้งของพนักงานและศาลเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม หน้าที่สอบสวนคดีอาญาระหว่างประเทศ หน้าที่งานด้านรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ให้คำแนะนำปรึกษาหารือปัญหาข้อกฎหมาย แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน้าที่ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง รวมถึงหน้าที่คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  เงินเดือนอัยการและเงินประจำตำแหน่งตามชั้นเงินเดือนจากชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 8 อัยการสูงสุดจะได้รับเงินเดือนๆ ละ 62,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งชั้น 8 เดือนละ 42,500บาท ลงมาถึงอัยการผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนชั้นที่ 1 โดยไม่มีเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 14,850 บาท
  4. ผู้พิพากษา – ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในศาล มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่ฟ้องร้องกันในศาลให้เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลถึงอธิบดีผู้พิพากษา (ศาลชั้นต้น) จะมีอัตราเงินเดือน 21,800 – 57,190 บาทศาลฎีกาถึงรองประธานศาลฎีกาจะมีอัตราเงินเดือน 57,190 – 62,000 บาท ผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาจะมีอัตราเงินเดือน 64,000 บาท และมีเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยสำหรับนักกฎหมายที่ทำงานแล้วได้เงินมากแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนบวกเพิ่มกับเงินประจำตำแหน่ง ทำให้หลายคนถึงกับตกใจกับจำนวนเลขถึง 6 หลัก ยิ่งในปัจจุบันมีกรณีพิพาทหลายกรณีที่เกิดขึ้น มีให้เห็นบ่อยมากในสื่อออนไลน์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จึงต้องพึ่งพิงเหล่าบรรดานักกฎหมายตั้งแต่ระดับต้นๆ จนถึงระดับสูงสุด ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาภายในสังคมอย่างถูกต้องและยุติธรรม